Čistoća Metković d.o.o. je nabavila 300 komada kartonskih kutija za prikupljanje otpadnog papir, a koje namjeravamo podijeliti školskim i predškolskim ustanovama na području grada Metkovića. Radi se o kartonskim kutijama, sa logom našeg društva i grada Metkovića.

 

PROČITAJ VIŠE

Dana 14.12.2017. u 17:00 sati u prostorijama zgrade političkih stranaka održan je sastanak predstavnika Čistoće Metković d.o.o. i grada Metkovića sa predstavnicima stanara višestambenih zgrada i upraviteljima istih. Teme razgovora su bile obveze prilagodbe na novi sustav obračuna odvoza otpada, te upoznavanje javnosti sa novostima koje će proizaći iz ove prilagodbe.

PROČITAJ VIŠE

Kako smo ranije i najavili Čisatoća Metković d.o.o. namjerava čipirati sve zelene posude na području grada Metkovića. Do sada smo izvršili označavanje posuda u ulicama Put Narone, Opuzenska, Z. i Frankopana, Mobine i P Zoranića, a sljedeće na redu je postupak čipiranja u ulicama: Zagrebačka, A. K. Mioošića te Splitska ulica.

PROČITAJ VIŠE

Poštovani

Dana 01.11.2017. na snagu je stupila Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017), a temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Grad Metković će donijet Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, a temeljem iste će se izvršiti i promijene u sustavu prikupljanja i odvoza otpada. Najveće promijene se očekuju upravo kod višestambenih jedinica.

 

Svaka zgrada morati će imati primarne spremnike za miješani komunalni otpad, spremnik za bio otpad, te spremnik za papir, a ovisno o potrebama razmišljati će se i o ostalim kategorijama otpada koje se mogu razvrstati na lokaciji.

 

Korisnici u višestambenim jedinicama će također biti dužni dostaviti, nama kao davatelju usluge, Izjavu o načinu korištenja javne usluge, a istome ćemo Vas, kao i o drugim detaljima, upoznati nakon donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge.

PROČITAJ VIŠE