Ovdje možete pregledati važeći cjenik naših usluga:

Cjenik komunalnih usluga – na snazi od 12.10.2015

Cjenik nestandardiziranih usluga – na snazi od 01.09.2022.

Cjenik usluga na odlagalištu Dubravica – na snazi od 01.06.2023.

Cjenik usluga na kompostani Metković – na snazi od 16.02.2024.

Ovdje možete pregledati opće uvjete poslovanja našeg društva:

Opći uvjeti poslovanja Čistoća Metković d.o.o. od 29.03.2014

Opći uvjeti poslovanja Čistoća Metković d.o.o. do 29.03.2014.

Ovdje možete pregledati opće uvjete isporuke usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za općinu Kula Norisnka, kao i važeći cjenik za navedenu općinu:

ČISTOĆA METKOVIĆ D.O.O. – OPĆI UVJETI ISPORUKE – Općina Kula Norinska

NAČIN PODNOŠENJA REKLAMACIJA I PRIGOVORA  NA RAČUNE

Poštovani korisnici

Niže dajemo detaljan opis procedure podnošenja reklamacija.

Radi zaštite korisnika i omogućavanja bolje kvalitete usluga, sukladno članku 26.  Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/2259/23), Isporučitelj je osnovao Povjerenstvo za reklamacije potrošača.

Povjerenstvo mora pisano odgovoriti korisnicima na zaprimljene reklamacije u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

Korisnik može u skladu sa čl.10 Zakona o zaštiti potrošača podnijeti pisani prigovor u poslovnim prostorijama društva, a za koje će se bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak.

Korisnik može podnijeti pisani prigovor putem pošte – Mostarska 10, 20350 Metković, telefaksa – 020/685-138 ili elektroničke pošte – info@metkovic-komunalno.hr.

Na pisani prigovor će biti odgovoreno u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Niže možete skinuti i obrazac za reklamacije/prigovor – obrazac za reklamacije

Čistoća Metković d.o.o.