Zakonski propisi kojima se uređuje poslovanje društva:

– Zakon o trgovačkim društvima NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15

– Zakon o komunalnom gospodarstvu

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_02_26_379.html

– Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2123.html

– Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_73_1767.html

– Zakon o grobljima NN 198/98, 50/12

Podzakonski propisi:

– Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_50_1138.html

– Pravilnik o gospodarenju otpadom – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_11_117_2708.html