Ovim putem Čistoća Metković d.o.o. objavljuje kako je raspisala natječaj za popunjavanje radnih mjesta i to za sljedeća radna mjesta:

Radno mjesto: : Čistač/ica ulica – 1 izvršiteljica/izvršitelj na određeno vrijeme

Posao uključuje: Pometanje i sakupljanja otpada sa gradskih javnih površina i zelenih površina
koji se prikuplja u kolica, a zatim otpad prazni u kontejner za te namjene postavljen po gradskim površinama

Radno mjesto: Komunalni radnik/ica na odlagalištu otpada i reciklaži – 3 izvršiteljica/izvršitelj na određeno vrijeme

Posao uključuje : rad na poslovima veznim za razvrstavanje otpada u objektima za gospodarenje
otpadom  (na lokaciji odlagališta otpada Dubravica, te na lokaciji kompostane Metković), vođenje brige o urednosti predmetnih objekata, kontrola pristupa navedenim objektima, vođenje evidencije o količinama i vrstama otpada, evidenciji dolaska svih vozila na predmetne lokacije, razvrstavanje otpada koji po kategorijama otpada, rad na strojevima za razvrstavanje, po potrebi rad na skupljanju reciklabilnog otpada putem vozila za skupljanje otpada.Uvjeti natječaja:

MOGUČNOST KORIŠTENJA MJERA HZZ-a.

Stručno znanje:
– bez škole, nezavršena osnovna škola ili osnovna škola
– radno iskustva – NIJE VAŽNO
Kandidat za prijavu mora priložiti:
–        vlastoručno potpisanu molbu
–        kratki životopis s naznačenom adresom, OIB-om i kontakt telefonom
–        dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice)
–        presliku uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci
Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani kandidat dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid prije zasnivanja radnog odnosa.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i prijava se neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to preslikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf
Kandidati koji budu ispunjavali formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor (intervju) kako bi se utvrdile sposobnosti i motivacija za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta. Razgovor sa svakim kandidatom pojedinačno obavlja Direktor društva. Nakon obavljenog razgovora sačinjava se pisano izvješće na temelju kojeg se donosi odluka o zasnivanju radnog odnosa s kandidatom koji je na obavljenom razgovoru pokazao najbolju sposobnost i motivaciju za oglašeno radno mjesto.
Svi kandidati koji pristupe razgovoru odgovaraju na istih 5 pitanja, a svako pitanje se kandidatu dodjeljuje određen broj bodova u rasponu od 1 do 10. Kandidat može ostvariti ukupno najviše 50 bodova.
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na Natječaj. Nakon izbora odabrani kandidat se o trošku Čistoće Metković d.o.o. upućuje na liječnički pregled radi utvrđivanja sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Ako se liječničkim pregledom utvrdi da kandidat nije sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta s kandidatom se neće zasnivati radni odnos.
O vremenu i mjestu održavanja razgovora(intervjua) kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.
Prijave se podnose osobno ili poštom, preporučeno na adresu:
Čistoća Metković d.o.o. Mostarska 10, 20350 Metković, s naznakom (Prijava na Natječaj – za radno mjesto „KOMUNALNI RADNIK NA ODLAGALIŠTU OTPADA I RECIKLAŽI“ ili ” ČISTAČ/ČISTAČICA ULICA “), nakon objave ovog Natječaja na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u roku od 7 dana od dana objave.
Prijavom na Natječaj, prijavljeni kandidati izričito su suglasni da Čistoća Metković d.o.o. kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Zadržava se pravo poništenja Natječaja bez obrazloženja

Čistoća Metković d.o.o.

Direktor – Tomislav Jakić