Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Tomislav Jakić – Direkor društva

Izjava o ne postojanju sukoba interesa – Tomislav Jakić

Izjava o ne postojanju sukoba interesa – Hrvoje Bebić – NO

Izjava o ne postojanju sukoba interesa – Hrvoje Bebić

Izjava o ne postojanju sukoba interesa – Ivica Popović – NO

Izjava o ne postojanju sukoba interesa – Ivica Popović NO

Izjava o ne postojanju sukoba interesa – Ivan Kozina – NO

Izjava o ne postojanju sukoba interesa – Ivan Kozina NO

Izjava o ne postojanju sukoba interesa – Mario Senta – NO

Izjava o ne postojanju sukoba interesa – Mario Senta NO

Izjava o ne postojanju sukoba interesa – Igor Jakić – NO

Izjava o ne postojanju sukoba interesa – Igor Jakić NO

Naručitelj je u skladu sa čl.80 Zakona o javnoj nabavi obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Ime i prezimeUlogaPostojanje sukoba interesa da/neOsnovaSubjekt koji je u sukobu interesa
Tomislav Jakićdirektordačl. 76. st.1  t.1. i t.2. ZJNModino in , obrt za trgovinu i usluge vl. Tomislav Jakić
Hrvoje Bebićčlan nadzornog odborada
Ivica Popovićčlan nadzornog odboradačl. 77. st.1 ZJNOPG Popović Zoran, llije Bošnjaka 23/9,20350 Metković
Ivan Kozinačlan nadzornog odborane
Mario Sentačlan nadzornog odboradačl. 76. st.1  t.1. i t.2. ZJNKLEK, obrt za ugostiteljstvo, vl. Mario Senta, Klek, Trg palmi 1
Igor Jakićčlan nadzornog odboradačl. 77. st.1 ZJNPOLO, obrt za ugostiteljstvo, vl. Ružica Jakić, Metković, Mlinska 13 
CRNI PUT d.o.o. za usluge i trgovinu, Put Narone 61, 20350 Metković, OIB: 61757018679

Pravilnik o jednostavnoj nabavi 

Pravilnik o postupku jednostavne nabave – 02.01.2024 g

Postupci javne nabave

2022 godina

POSTUPAK NABAVE DUGOROČNOG KREDITA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA IZGRADNJE KOMPOSTANE METKOVIĆ – IJN 01-2022

Izuzeće od zakona o javnoj nabavi
(članak 30. stavak 1. točka 11. zjn 2016)

Rok za dostavu ponuda: 12. svibnja 2022. godine do 12:00 sati

Poziv na dostavu ponuda  Poziv-na-dostavu-ponuda-NABAVU-DUGOROCNOG-KREDITA-ZA-FINANCIRANJE-PROJEKATA-IZGRADNJE-KOMPOSTANE-METKOVIC-IJN-01-2022

Prilozi: GFI-POD 2021 – komplet    GFI-POD 2020

2018 godina:

Postupak nabave naftnih derivata na benzinskim postajama / okvirni sporazum na dvije godine – Emv 01/2018

      Dokumantacija EMV 01-2018

      Obavijest o nadmetanju 

      Prilog2-ESPD-obrazac

      Prilog1-Troškovnik

      Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

2015 godina:

Postupak nabave naftnih proizvoda – goriva / okvirni sporazum na dvije godine – Emv 01/2015

Poziv na nadmetanje

Natječajna dokumentacija

Obavijest o ispravku-objava

Obavijest o ispravku 09.04.2015.

Natječajna dokumentacija – ispravljena 09.04.2015.

Obavijest o ispravku -objava br.2 od 10.04.2015

Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku br.2. od 10.04.2015

Natječajna dokumentacija -Emv 01-2015 – ispravak od 10.04.2015

Postupak nabave sustava i opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada u pogledu obračuna naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu – Emv 02/2015

Poziv na nadmetanje

Natječajna dokumentacija – Emv 02-2015

Objašnjenje po pitanjima gospodarskog subjekta 18.07.2105

Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku 18.07.2015

Obavijest o ispravku – EMV 02-2015

Natječajna dokumentacija – Emv 02-2015 – ispravljena

Informacija o izjavljenoj žalbi 28.07.2015

Postupak nabave komunalne opreme – kanti, kontejnera, poklopca i koševa za sakupljanje komunalnog otpada na području grada Metkovića – otvoreni postupak nabave male vrijednosti Emv 03/2015

Natječajna dokumentacija -Emv 03-2015 – bez troškovnika

Troškovnik -Emv 03-2015

Poziv na nadmetanje – 28.08.2015.

Postupak nabave novog specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada zapremine sanduka 16 m3, putem financijskog leasinga – Emv 04/2016

Poziv na nadmetanje

Natječajna dokumentacija emv 04-2015

Troškovnik EMV 04-2015

Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku

Obavijest o sklopljenim ugovorima

2014 godina

 Postupak nabave komunalne opreme EMV 01/2014

Poziv na nadmetanje

Dokumentacija za nadmetanje

Odgovor na upit o dokumentaciji – 23.01.2014

Obavijest o sklopljenim ugovorima-1

  Postupak nabave novog malog komunalnog vozila za sakupljanje i odvoz  komunalnog otpada putem  financijskog leasinga Emv 02/2014

Poziv na nadmetanje

Natječajna dokumentacija

odgovor gospodarskom subjektu – pojašnjenje

ispravak dokumentacije

obrazac 6 – izjava za jamstvo – ispravak

Čistoća Metković – malo vozilo za skupljanje otpada – ispravljena dokumentacija

odgovor gospodarskom subjektu – pojašnjenje – jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

2013 godina

Postupak nabave naftnih derivata EMV 01/2013 :

Poziv na nadmetanje    12.06.2013.

Obavijest o sklopljenim ugovorima  09.09.2013.

Postupci nabave bagatelne vrijednosti:

2018 godina

Nabava poštanskih usluga za razdoblje 2019-2020. godine

DON poštanske usluge 2019-2020 EJN 06-2018

2017 godina

Nabava goriva za potrebe društva

Poziv na dostavu ponuda- nabava goriva za potrebe društva za 2017 godinu -EJV 06-2017

2016 godina

        Nabava drvenih mobilnih kučica EBV 05/2016

Natječajna dokumentacija – EBV 05/2016

Nabava usluge izrade tehničko-tehnološkog elaborata za proces aerobne biološke obrade odvojeno prikupljenog biootpada EBV 04/2016

Poziv na nadmetanje – EBV 04/2016

Natječajna dokumentacija za nabavu elaborata tehnološkog procesa kompostiranja – EBV 04/2016

2015 godina

Nabava press kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada EBV 08/2015

Poziv na dostavu ponuda – EBV 08-2015

Natječajna dokumentacija – press kontejner za sakupljanje otpada EBV 08-2015

Nabava balirke za prešanje otpada EBV 07/2015

Poziv na dostavu ponuda – EBV 07-2015

Natječajna dokumentacija – preša balirka EBV 07-2015

Nabava kompostera EBV 06/2015

Poziv na dostavu ponuda – komposteri

Natječajna dokumentacija – komposteri EBV 06-2015

Nabava rabljenog stroja drobilice/kompaktora glomaznog otpada EBV 05/2015

Poziv na nadmetanje – nabava rabljenog stroja drobilice glomaznog otpada EBV 05-2015

Izrada projektne dokumentacije za proširenje i nadogradnju odlagališta otpada Dubravica, Metković EBV 01/2015

Sve informacije se mogu preuzeti upitom na info@metkovic-komunalno.hr  Ponude se dostavljaju do 13.02.2015. godine.

Registar sklopljenih ugovora javne nabave  :

Registri ugovora od 2018. godine i noviji su dostupni na sljedećoj stranici:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Za 2017.godinu

registar sklopljenih ugovora

Za 2016.godinu

registar sklopljenih ugovora

Za 2015. godinu

registar sklopljenih ugovora

Za 2014. godinu

registar sklopljenih ugovora

Za 2013. godinu

registar sklopljenih ugovora

  Plan nabave Čistoća Metković d.o.o.

Planovi nabave od 2018. i noviji su dostupni na sljedećoj stranici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Za 2017. godinu

plan nabave za 2017. godinu

Za 2016. godinu

plan nabave za 2016. godinu

Za 2015. godinu

plan nabave za 2015. godinu

Za 2014. godinu

plan nabave za 2014.godinu

Za 2013. godinu :

plan nabave za 2013. godinu