Nakon provedenog postupka javne nabave posuda za komunalni otpad, a koje će se podijeliti našim sugrađanima, 10.ožujak 2014.godine je sklopljen ugovor o javnoj nabavi navedenih posuda sa najpovoljnijim ponuditeljem .

Kao najpovoljniji ponuditelj izabrano je društvo Gradatin d.o.o., koje je za predmetnu nabavu ponudilo cijenu  od 374.152,00 kuna bez PDV-a.

Očekujemo dostavu posuda do sredine travnja 2014.godine, nakon čega slijedi uvođenje korištenja individualnih posuda za svako domaćinstvo. U ovoj fazi implementacije sustava odvojenog skupljanje otpada nabavljeno je 2.800 posuda.

Nabavu ovih posuda, sa 40% sredstava, sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost .